om församlingen

Solf fria församling grundades 1928 av troende som fångats upp av de andliga väckelserörelser som haft verksamhet här under början av 1900-talet. Förkunnelsen - som betonade vuxendop - ledde till att medlemmarna lämnade kyrkan och byggde ett eget bönehus, Solf missionshus (Solfvägen 202) som alltjämt är centrum för verksamheten. 

Eftersom Missionshuset är den enda frikyrkan på orten är församlingens strävan att vara en gemenskap som är öppen för olika frireligiösa trosriktningar. De flesta av de ca fyrtio medlemmarna har sin bakgrund i pingströrelsen, vilket också präglar verksamheten. 

Alla möten och samlingar är öppna för alla. Verksamheten omfattar möten med predikan och sång, bibelstudie- och bönesamlingar.

Församlingen är engagerad i u-landsprojekt och mission i Afrika och Europa. Kollektmedel utgör den ekonomiska basen för verksamheten.